donderdag, december 22, 2005

Vergeving en genezing, Ziekenzalving in de christelijke gemeente - M.J. Paul

Omdat ik heb gemerkt dat veel bezoekers mijn weblog bereiken terwijl zij zoeken naar informatie over ziekenzalving, heb ik besloten een uitgebreidere versie van mijn recensie van het boek van M.J. Paul “Vergeving en genezing. Ziekenzalving in de christelijke gemeente” te plaatsen. Ik hoop hierdoor lezers op weg te helpen, waarbij ik eenieder verwijs naar het boek van Paul als startpunt en de daarin genoemde literatuur vanuit allerlei hoeken als vervolg. Een recensie van het boek staat ook hier .

Paul is een hervormd predikant die in zijn eigen gemeente geconfronteerd werd met een verzoek om ziekenzalving, wat leidde tot een diepgravend onderzoek en met (onder meer) dit boek als resultaat. Ik heb het boek weer gelezen en ben er net zo enthousiast over als de eerste keer. Het boek kent een evenwichtige en prettige chronologische opbouw, vanuit de historie wordt gekeken naar het heden waarmee een stevig fundament wordt gelegd voor een Bijbelse benadering van ziekte, genezing en ziekenzalving. Niet de waan van de dag, niet modieuze opvattingen en niet uit balans maar een gedegen studie over een belangrijk thema. Na lezing van het boek heeft de lezer een duidelijke, evenwichtige en onderbouwde visie over de rol van ziekenzalving, en van ziekte en genezing, in de christelijke gemeente. Lichamelijk genezing moet niet ons enige en hoogste doel zijn. Herstel van de relatie met God door vergeving staat voorop. Die conclusie wordt uitvoerig uitgewerkt.

Maar Paul begint met te onderzoeken wat de houding van hedendaagse christenen is ten opzichte van ziekte en genezing. Hierbij gaat het nog niet over ziekenzalving, maar dit is belangrijke informatie om het boek te kunnen positioneren: je moet wel weten hoe je lezerspubliek over het onderwerp ziekte en genezing denkt voordat je iets kan zeggen over ziekenzalving. Cruciaal voor die houding is de scheiding tussen geloof en medische wetenschap; levensbeschouwing is tegenwoordig uitgesloten van wetenschappelijk werk. Men noemt dit ook wel methodisch atheïsme. De doorwerking van zonde in lichamelijke klachten is bijvoorbeeld niet relevant meer in deze benadering. Over het algemeen bestaat er groot vertrouwen in de medische wetenschap, ook onder christenen. Maar er is daarnaast een groeiende aandacht voor alternatieve geneeskunde. Deze vorm van geneeskunde is divers, ook in de mate van geestelijke beïnvloeding, en het is te betreuren dat veel christenen zich hier tamelijk argeloos tegenover stellen. Tot slot kijkt Paul naar de houding ten opzichte van genezingswonderen. Hij ziet dat er in een aantal gevallen sprake is van vergeestelijking van de genezingen in de Bijbel (het gaat dan om genezing van zonde, niet om lichamelijke genezing) en tegelijkertijd een soort berusting (in de tegenwoordige tijd kan bijzondere genezing niet meer verwacht worden) die tot fatalisme kan lijden. In bepaalde evangelische kringen daarentegen wordt genezing soms ‘geclaimd’, waarbij uitblijven van genezing een verwijt aan de gelovige kan worden (namelijk dat er onvoldoende geloof zou zijn).

Hierna schrijft Paul over de visie op ziekte en genezing zoals we die vanuit de Bijbel kunnen zien in het oude Israël en in de Nieuwtestamentische gemeente. Uit de Tora blijkt God in tweeërlei opzicht de Heelmeester voor Israël is: preventief (Hij bewaart zijn volk voor bepaalde ziekten) en curatief (Hij herstelt). Duidelijk wordt ook dat gezondheid de normale positie is en ziekte steeds een oordeel en een straf. Er bestaat goddelijke macht over ziekte en gezondheid. Gezondheid hoort bij de zegeningen van het verbond. In de historische en poëtische boeken worden de in de Tora genoemde beloften en dreigingen gerealiseerd. Uzzia wordt met ziekte gestraft (2 Kronieken 26:16-21) en bij Naäman (2 Koningen 5) en Hizkia (2 Koningen 20:1-11) vinden genezingswonderen plaats. Psalm 91 is in dit verband een bijzondere psalm. Al met al worden ziekte en gezondheid in het Oude Testament vooral vanuit godsdienstige oogpunt bezien.
In het Nieuwe Testament is de situatie anders, zoals al door Jesaja werd geprofeteerd (Jesaja 53 o.a.). Met de komst van Jezus is er sprake van een nieuwe bedeling, waarin vergeving en genezing hand in hand gaan. De genezingen van Jezus zijn onderdeel van zijn taak en zijn een onderpand van de toekomst waarin ziekte niet meer voorkomt. De genezingen zijn niet alleen symbolen van het Koninkrijk, maar ook de eerste vruchten ervan. De aandacht voor genezingen is dan ook groot. Paul heeft geteld: van de 1257 verhalende verzen in de vier evangeliën is 38,5% gewijd aan een beschrijving van Jezus’ genezingswonderen. Duidelijk wordt ook dat ziekte vaak van demonische aard is.
Paul besteedt aandacht aan het verschil tussen lijden en ziek-zijn. Hoewel ziekte en lijden in elkaar kunnen overlopen, heeft lijden een verlossende betekenis en ziekte niet. Lijden is het gevolg van verzet tegen demonische machten, ziekte kan een gevolg zijn van onderwerping aan (berusten in de macht van) de Boze. Voor lijden en ziekte geldt allebei de noodzaak van gebed. Gebed geeft kracht om het lijden te dragen en kracht om te volharden, kracht om de ziekte te overwinnen, innerlijk vooral, soms ook uiterlijk.
Na de evangeliën blijkt er een duidelijke opdracht van Jezus aan de discipelen om genezingswonderen te verrichten, en later wordt beschreven dat apostelen deze wonderen verrichten evenals andere gelovigen. De gave van genezing is dan ook één van de gaven van de Geest en de gelovigen mogen ook nu nog deze gave najagen. De genezingen die plaatsvinden zijn tekenen van het rijk Gods, maar nog niet allen worden genezen: Trofimus, Epafroditus en Timotheüs hebben met ziekte te maken. Maar de nadruk ligt in het Nieuwe Testament op de helende kracht van Jezus.

Twee zeer interessante hoofdstukken zijn degenen die de aanwezigheid van genezingswonderen in de vroege kerk beschrijven (hoofdstuk 3) en onderzoeken wat de oorzaken van afname van de genezingswonderen zijn in de tijd daarna (hoofdstuk 4). Paul toont zich een belezen man en hij ontsluit teksten van vroege kerkvaderen.
De vroege kerk is de periode tot de vijfde eeuw, waarin een toename van (de beschrijving van) genezingswonderen zichtbaar is. De apologeten Justinus Martyr en Irenaeus beschreven bijvoorbeeld genezingen in hun argumentatie met tegenstanders van het christelijk geloof. Zij voeren aan dat genezingswonderen dagelijks gebruik waren. Maar Paul haalt ook Clemens van Alexandrië, Tertullianus, Hippolytus, Novatianus, Origenes en Cyprianus aan die in verschillende boeken schrijven over ziekte en genezing in de kerk van de tweede en derde eeuw. Zij bevestigen dat de gaven van de Geest onderdeel van het leven van christenen waren en zichtbaar werden gebruikt.
In de periode daarna - vierde, vijfde eeuw - ligt de focus op de Griekse kerkvaders en de woestijnmonniken in Egypte. Met name die laatsten - onder meer beschreven door Anthanasius van Alexandrië, Palladius en Hiëronymus - vormden een kolonie die een centrum van zielszorg was en genezing en bevrijding. Tal van genezings- en bevrijdingsgeschiedenissen in hun midden zijn opgetekend. Binnen de Oosters-Orthodoxe kerk getuigen Basilius de Grote, Gregorius van Nazianze, Gregorius van Nyssa en Johannes Chrysostomus van de wonderen van genezing, hoewel met name de laatste aangeeft dat deze minder voorkomen dan voorheen. Aparte aandacht krijgt Augustinus, die in zijn eerste geschriften genezingswonderen sterk vergeestelijk, maar uiteindelijk moet toegeven dat deze toch plaatsvinden in de kerk. Kortom, genezingswonderen kwamen tot in de vijfde eeuw overal in de kerk volop voor, en zijn juist ook beschreven door de kerkvaders die zich beijverd hebben de officiële dogma’s te formuleren. Tegelijkertijd gaat bijgeloof een grotere rol spelen en neemt ook de verering van relieken van heiligen toe.
De reden van de sterke afname van genezingswonderen na de vijfde eeuw wijt Paul aan een aantal ontwikkelingen:
historische en wijsgerige veranderingen. Een grote rol speelde de verheffing van de christelijke gemeente tot staatskerk. Hierdoor ontstond een conventioneel, wereldgelijkvormig christendom beïnvloed door machtspolitiek, waarin officiële theologie belangrijker werd dan heilig leven. Ook de invloed van het neoplatonisme en het wereldbeeld van Aristoteles zijn groot: het wereldbeeld werd rationalistischer en geslotener, met weinig ruimte voor ervaring en goddelijke genezing. Thomas van Aquino is hier een belangrijke woordvoerder van geweest.
Veranderingen in de theologie: Hier vond een verschuiving plaats van het ambt van alle gelovigen (priesterschap van gelovigen) naar het ambt van priester. De betrokkenheid bij de gemeenschap neemt af en het besef dat elk gemeentelid tot de heiligen hoort verdwijnt. Er was angst voor hoogmoed ten aanzien van de geestelijke gaven, die om die reden werden afgewezen in de leer van het vermijden van de gaven (o.a. door Johannes Cassianus). In tal van opzichten werd de hoofdweg, de beoefening van de charismata door allen en het gebed onder handoplegging samen met het zalven met olie en de gebeden, verlaten voor de zijweg van geloof in relieken en voorbeden van heiligen. De zijweg werd hoofdweg.
De gevolgen voor het kerkelijk leven waren de overtuiging dat de gaven alleen voor vroeger waren, vergeestelijking van de gaven (als eerste door Augustinus) en toename van volksgeloof en kritische wetenschap (die met het volksgeloof ook genezingswonderen an sich afwees). Bij de reformatoren Luther en Calvijn is niet een heel verschillende opvatting te lezen.
Paul wijst erop dat door al deze oorzaken de geestesgaven in de marge van de theologie terechtkwamen. De waarschuwing van Paulus in 1 Thessalonicenzen 5:19, “dooft de Geest niet uit”, lijkt toch bewaarheid.

Vanaf dit moment gaat het boek meer focussen op ziekenzalving zelf.
Zo mogelijk nog boeiender dan de hoofdstukken 3 en 4 is het hoofdstuk daarna, dat ingaat in op de ziekenzalving gedurende twintig eeuwen. Daar komen we een aantal schrijvers tegen die we al eerder ontmoetten, zoals Tertullianus en Hippolytus, maar ook iemand als Caesarius van Arles. In de tweede eeuw lijkt de zalving met olie volgens Jacobus 5 verbonden te zijn met de doop. Maar ook daarna blijkt de zalving algemeen in praktijk te zijn gebracht, waarbij dit steeds wordt gezien als een symbool van Gods handelen, in het bijzonder van de werking van de Heilige Geest. In de twaalfde eeuw ontstaat echter een verandering; de zalving wordt een sacrament voor de stervenden in plaats van een middel tot herstel. De voorbereiding op de dood ging voor boven genezing. De praktijk van het laatste oliesel ontstond. De reformatoren Luther en Calvijn verzetten zich hiertegen, met als gevol echter afschaffing van de ziekenzalving in plaats van herstel volgens de tekst van Jacobus 5. Luther gaat uit van de noodzaak van berusting in de ziekte, men moet zich er niet tegen verzetten. Bovendien ontkent hij dat de zalving een sacrament is omdat deze niet door Christus is ingesteld. Bovendien werkt het niet, en daarom moeten wij het niet meer doen. Calvijn erkent wel dat de zalving een sacrament is geweest, maar nu niet meer.
In de Oosters-Orthodoxe kerken is de praktijk van ziekenzalving steeds voortgezet. De Anglicaanse Kerk stond steeds afwijzend ten opzichte van ziekenzalving, maar in de 20e eeuw heeft de dienst der genezing een geïntegreerde plaats in de Anglicaanse Kerk gekregen. Recentelijk zijn er ontwikkelingen in Rooms-Katholieke en Protestantse kerken waarbij ziekenzalving een plek krijgt. In evangelische en Pinksterkringen is ziekenzalving een gebruikelijke praktijk.

afbeelding van heilig oliesel door Rogier van der Weyden, (1400-1464)

Paul onderzoekt dan de wijze waarop ziekenzalving in het Nieuwe Testament aan de orde komt. Lezers krijgen hier een gedegen Bijbelstudie voorgeschoteld, met als kern uiteraard de bekende teksten uit Jacobus 5 en Marcus 6. Terzijde wordt nog aandacht besteed aan de zalving met olie: wat is hiervan de betekenis?
In het Marcusevangelie wordt duidelijk dat ziekte een verstoring van de scheppingorde is. In Marcus 6:7-13 wordt de praktijk beschreven van zalving en genezing, waarbij zalving een actie is die gelijk opgaat met de genezingen en niet als een daad lang daar vooraf. Toch spreekt uit die tekst niet een blijvende opdracht voor de kerk. In Jacobus 5:13-16 is dat wel het geval. Paul besteedt veel tijd aan de uitleg van de Jacobustekst, maar dat is ook logisch gelet op de inhoud ervan. Ook de positionering van de Jacobusbrief zelf krijgt aandacht. De zieke mag de oudsten van de plaatselijke gemeente roepen, het gaat hier niet om de oudsten van de gemeente in Jeruzalem. Aan het weerleggen van die laatste opvatting wordt veel ruimte besteed. Zonde en ziekte zijn in dit gedeelte met elkaar verbonden. Het gaat hier niet om álle zonden, maar om bijzondere zonden, dus een schadelijke, heilloze weg. Als die er zijn, dienen die beleden te worden voordat wordt gebeden en gezalfd. De zalving vindt plaats in de naam des Heren, want de vergeving en genezing kunnen slechts plaatsvinden op grond van het offer op Golgotha. De tekst over ‘oprichten’ is dubbelzinnig. Het kan betekenen dat er een belofte is dat het gelovig gebed de zieke zal genezen en de Here zal hem herstellen, maar ook dat het gelovig gebed de dodelijk zieke de zaligheid zal geven de Here zal hem uit de dood opwekken. De vraag is of deze dubbelzinnigheid bewust is aangebracht. Overigens kan uit het door Jacobus gebruikte begrip van ziekte ook afgeleid worden dat psychische en geestelijke nood hierbij inbegrepen zijn.
Het feit dat er olie wordt gebruikt moet begrepen worden in de zin dat olie als symbool van toewijding van de zieke aan God en aan het werk van de Heilige Geest geldt.

Gebed en handoplegging krijgen een eigen hoofdstuk in dit boek. Onderzocht wordt welke vormen van gebed bedoeld zijn. Jacobus verwijst vrij veel naar gebed: persoonlijk gebed, gebed in kleine kring en gebed in de gemeente. Belangrijk is de belofte dat het gelovige gebed de zieke gezond maakt. De vraag is wat “het gelovige gebed” is. Het gelovige gebed richt zich op de beloften van God. Het is daarom nodig Hem te kennen en te weten wat we aan Hem hebben. We mogen bidden om zaken die Hij beloofd heeft, waarbij de intentie van belang is: gaat het om eigen genoegens of om een leven in wijsheid en tot eer van God? De bidder behoort ‘recht tegenover God’ te staan. Het gaat om een gebed van toevertrouwen aan de Heren, opdat Hij zijn werk zal doen. Er wordt wel gezegd dat het gelovige gebed een speciaal soort gebed, dat op een bepaald charismatisch inzicht stoelt, maar dat wordt hier niet bedoeld. Jacobus richt zich op álle gelovigen.
Uiteraard blijft de vraag staan waarom niet alle zieken genezen. Dat heeft onder meer te maken met de soevereiniteit van God. Maar het kan ook zijn dat er persoonlijke en gemeenschappelijke zonden in de gemeente zijn, waardoor God zijn genezende kracht inhoudt (1 Korintiërs 11:30). Belangrijker is dat in deze gebroken werkelijkheid, ziekte en dood een voorname rol zullen blijven spelen, zonder dat daar altijd een verklaring voor is te geven.
Paul behandelt hier ook de handoplegging omdat aannemelijk is dat bedoeld is dat bij ziekenzalving wordt gebeden onder handoplegging. Het staat er echter niet expliciet. Handoplegging is zowel een Joods gebruik, als gangbaar bij Jezus en de discipelen. En niet alleen bij genezing, maar ook bij tal van andere activiteiten (doop, huwelijk, etc.). Paul behandelt ook voor handoplegging - net als voor andere onderdelen van dit boek - zowel de Oudtestamentische als de Nieuwtestamentische praktijk en de kerkgeschiedenis. Handoplegging en zalving mogen met de autoriteit van Godswege plaatsvinden, waarbij duidelijk moet zijn dat het niet iets magisch is.

Ter afsluiting van het theoretisch deel gaat Paul in op ziekte en genezing in onze situatie: hoe zit dat eigenlijk met genezingswonderen in de laatste eeuwen, hoe wordt dat theologisch gewaardeerd en wat is de relatie met exorcisme en de huige gezondheidszorg? Vanuit de laatste paar eeuwen worden gedocumenteerde genezingen genoemd die onder andere bij Luther, Wesley en Blumhardt hebben plaatsgevonden.
Bij deze gedocumenteerde genezingen doet zich de discussie voor tussen enerzijds de behoefte om deze normatief voor de kerk te zien en anderzijds de sceptische benadering waarin wordt geprobeerd een natuurlijke verklaring te vinden, zoals een doorbreken van psychische blokkades dan wel het ontbreken van medische rapportages. Het maakt nogal uit hoe wonderen worden gedefinieerd: moet het echt een buitengewone gebeurtenis zijn die niet kan worden verklaard uit menselijke mogelijkheden of gaat het ook om goddelijke genezing die natuurlijke regeneratieve krachten in werking zet? Oftewel: als hoofdpijn na gebed verdwijnt, terwijl het voorstelbaar is dat de hoofdpijn ook zonder gebed zou verdwijnen, is het dan een wonder of niet? Maar zelfs bij strenge criteria blijven er een aantal wonderen over. De uitspraak van John Wimber wordt dan ook aangehaald: “als er voor honderd mensen wordt gebeden en slechts één wordt genezen, dan is dat beter dan wanneer voor niemand wordt gebeden en niemand wordt genezen.” De eindconclusie is dan ook dat genezingswonderen in onze tijd nog steeds plaatsvinden.
Ook in dit hoofdstuk wordt ingegaan op het uitblijven van genezing. Vast staat dat uitblijven van genezing niet heeft te maken met gebrek aan geloof bij de patiënt. De houding (geloof) van de voorganger en van de gemeente zijn belangrijke aspecten, evenals het gegeven dat God soms lijden toelaat in een leven. En zo zijn er nog een paar aspecten, maar die hoeven ons niet te weerhouden: de verzoening van Christus maakt het mogelijk dat mensen genezen.
Van belang is te onderkennen wat oorzaken van ziekte kunnen zijn: wetmatigheden in onze wereld (milieuvervuiling, economische systemen, mobiliteit), activiteit van Satan (kan door geloof weerstaan worden), gevolg van een verkeerde levenstijl of zonde zijn er een paar. Verder kan er sprake zijn van occulte belasting, waarbij een aantal symptomen kan wijzen op de noodzaak dit geestelijk terrein te onderzoeken. Het is een factor die als oorzaak van de ziekte onderzocht kan worden nadat gekeken is naar mogelijke lichamelijke en psychische factoren.
Een tekortkoming is dan ook dat in de reguliere gezondheidszorg weinig aandacht wordt besteed aan geestelijke aspecten van ziekte. Lichamelijke afwijkingen zijn ook eenvoudiger te onderkennen en aan te pakken, maar er is nog een wereld te winnen.
Al met al is de erkenning van het bestaande genezende werk van Jezus en het toepassen van symbolen als zalving en handoplegging een daad van gehoorzaamheid en van vertrouwen dat God alles ten goede wenden zal.

En hoe gaat dan ziekenzalving in de praktijk? Daaraan wijdt Paul zijn voorlaatste hoofdstuk.
Het begint bij de vraag van de zieke (Jakobus begint daar ook). Die motieven kunnen geestelijk zijn, maar ook een variant in het toepassen van allerlei alternatieve vormen van geneeskunde (onder het motto ‘baat het niet dan schaadt het niet’). Maar Jacobus wijst nadrukkelijk op een weg van gehoorzaamheid. Ook is het zaak de zalving niet als magisch middel te zien. De oudsten moeten de motieven beoordelen.
De oudsten zelf moeten beseffen hoezeer hun gemeente vertrouwd is met de zalving. In een aantal gevallen zal zorgvuldige overweging en studie en communicatie met de gemeente nodig zijn, wanneer men voor het eerst gaat zalven bijvoorbeeld. Maar ook al is de gemeente er mee vertrouwd: voorbede van de gemeente blijft dringend noodzakelijk en daartoe moet worden opgeroepen.
De oudsten moeten ook naar eventuele zonden vragen bij de zieke en oog hebben voor pastorale hulp aan gezinsleden. Uit dit alles blijkt dat ziekenzalving vooral binnen de plaatselijke gemeente plaats moet vinden. Jacobus bedoelde dat ook. Zelfs uit evangelisatie-oogpunt of bij onwillige kerkeraadsleden zal het streven moeten zijn dat in de plaatselijke gemeente wordt gezalfd.
Het zalven zelf vindt plaats met olie, nadat eventueel eerst gezongen is, gesproken is over de betekenis van zalven en het belijden van zonde, en gebeden is onder handoplegging. Mogelijk is ook dat avondmaal wordt gevierd met elkaar, omdat daar ook de nadruk op de verhoging van Christus ligt. Hoe dan ook gaat van de zalving een krachtig getuigenis uit van het geloof in Christus, de opgestane Heer. Waar Gods vergeving gevraagd en ontvangen wordt, mogen we ook ten aanzien van het lichaam heil verwachten. De genezing is geen doel op zichzelf, maar hangt samen met vergeving. Wie leeft vanuit de vergeving verlangt er naar om - hetzij ziek, hetzij gezond - te leven naar Gods wil en tot zijn eer.

Aan het slot van het boek beschrijft Paul de toegenomen belangstelling voor ziekenzalving en de noodzaak van kerkeraden zich hierop te bezinnen. Ook noemt hij tal van recente publicaties over dit onderwerp, zowel met positieve als met negatieve benaderingen van het onderwerp. Voor wie concreet aan de slag wil staan er tekst- en liedsuggesties in het boek. Kijk ook een op deze pagina voor informatie over het boek van Ouweneel (Geneest de zieken).

Al met al heeft Paul een compleet boek geschreven, dat tegelijkertijd bondig is. In nog geen 170 pagina’s legt hij zowel een theologische basis voor dit onderwerp, verklaart hij (kerk-)historische ontwikkelingen en geeft hij een onderbouwing en een aantal handvatten voor de hedendaagse praktijk van ziekenzalving in de christelijke gemeente. Een knappe prestatie van een begaafd auteur.

Ik heb zelf een aantal zalvingen mogen meemaken en ben geraakt door de wijze waarop dit geloofsopbouwend is. Als in een kleine groep geloof en vertrouwen op Jezus wordt beleefd en beleden, gezamenlijk wordt gebeden en erkend dat God én soeverein, én een liefdevolle Vader én overwinnaar is én een geweldige belofte heeft voor de toekomst, is dat een bijzonder en kostbaar moment. Zoals Paul zegt: als we te snel wegvluchten onthouden we onze gemeenten veel zegen. In de verwachting van die geweldige toekomst is het nu onze opdracht om het evangelie in zijn volle breedte te aanvaarden, inclusief de boodschap van genezing en bevrijding. “De tijd is aangebroken, het Koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.” (Marcus 1:15)

Sneuper

M.J. Paul - Vergeving en genezing. Ziekenzalving in de Christelijke gemeente. Uitgeverij Boekencentrum, ISBN 9023911997

donderdag, december 08, 2005

Alles in Hem - John F. MacArthur


In dit boek neemt MacArthur zoals gewoonlijk geen blad voor de mond. Hij is een man met een boodschap, een missie, en hij brengt deze boodschap met kracht en met overtuiging.
Waar gaat het hem om in dit boek? MacArthur betoogt dat christenen zich onvoldoende realiseren dat zij alleen maar hun geestelijke bronnen in Christus nodig hebben. Dan gaat het vooral om de Bijbel, het gebed, de inwoning van de Heilige Geest. Maar wat hij ziet is dat christenen vandaag de dag de indruk hebben dat deze bronnen niet voldoende zijn om hun geestelijke nood te lenigen, waardoor zij bedreigd worden door allerlei misleidende invloeden, zoals dwaalleringen, wetticisme, morele ongebondenheid, humanisme, subjectivisme, pragmatisme, psychologie en secularisatie - om er maar een paar te noemen. Deze sluipen op veel punten het denken van christenen binnen. In feite denken veel christenen hierdoor dat ze het evangelie nodig hebben plus nog iets, en dat als er een probleem is - bijvoorbeeld zonde - dat dan de Bijbel nodig is plus nog iets. Oftewel: het offer van Jezus alleen is onvoldoende, er moet nog iets bijkomen om onze diepste nood te beantwoorden. En dat is waar MacArthur zich tegen verzet. Want: zijn genade is ons genoeg, er is dus niet meer dan dat nodig.

Ik vind dat hij daar een punt heeft. Het is een heel subtiel proces dat hij beschrijft, de overgang van een overtuiging dat Gods genade genoeg is naar een overtuiging dat naast die genade andere zaken nodig zijn. Ik vind zijn argumentatie echter niet altijd even sterk. Wat MacArthur veel doet is een punt maken door een tegenstelling te beschrijven: tussen wat hij verkeerd ziet gaan en hoe hij het ziet. Beide standpunten illustreert hij met een voorbeeld. Maar in beide gevallen suggereert hij dat het gebruikt voorbeeld maatgevend, universeel, is voor het punt dat hij wil maken. En dat ben ik niet met hem eens: veel lijkt af te hangen van de bijzonderheden van de persoon die het betreft of de specifieke situatie. Het wordt dan wat ongefundeerd wat hij beschrijft en bovendien wordt hij in een aantal gevallen ongenuanceerd. In feite doet hij wat hij anderen verwijt: hij doet onvoldoende recht aan de veelzijdigheid van Gods Woord en hangt overtuigingen aan die hij eigenlijk onvoldoende staaft.

En dat is jammer, want nogmaals: MacArthur heeft wel degelijk punt en wie om bovenstaande zaken heenleest, wordt beloond met een aantal frisse inzichten over het kerkelijk klimaat van vandaag.

De kern van MacArthur’s betoog is de uitspraak van Jezus: “het is volbracht” (Johannes 19:30). Het verlossingswerk was voltooid, volledig, voleindigd. Er hoefde niets meer aan toegevoegd te worden. Toch zie je in de eerste gemeente dat herhaaldelijk moest worden opgetreden tegen leden die vonden dat er nog wél iets aan moest worden toegevoegd en die dit aan hun mede-gemeenteleden oplegden. En eigenlijk is dit sindsdien niet opgehouden: ook de kerk van vandaag heeft met dezelfde invloeden te maken. MacArthur noemt dit neo-gnosticisme, een hedendaagse tendens om geheime kennis te zoeken die slechts voor enkelen beschikbaar is. Door onzorgvuldig en oppervlakkig om te gaan met Bijbelse openbaring heeft de kerk dit proces zelf veroorzaakt.
MacArthur signaleert drie trends waardoor deze ‘geheime kennis’ wordt gezocht:
  • Psychologie. De kerkdeuren staan wijd open voor humanistische psychologie en moderne gedragswetenschappen. Hierdoor wordt traditioneel pastoraat naïef en dom gevonden; er is specialistische kennis nodig die alleen met veel studie kan worden verworven. MacArthur verzet zich hiertegen: de Bijbel volstaat omdat het allemaal draait om het besef van zonde en de noodzaak van bekering. Moderne psychologie gaat hieraan voorbij, zoekt oplossingen waar ze niet zijn of focust teveel op het op eigen kracht zoeken van herstel.
  • Pragmatisme. Oftewel: het doel heiligt de middelen. Dit is de trend dat om buitenkerkelijken te bereiken, afbreuk wordt gedaan aan de boodschap van het evangelie. Men zoekt naar methoden die werken in plaats van prediking van Bijbelse - en dus impopulaire - waarheden. De veronderstelling is dat de kerk geestelijke doelen kan bereiken met menselijke middelen, en dat Gods woord op zichzelf onvoldoende is om harten te bereiken.
  • Subjectivisme. Dit is het geloof dat men geestelijke werkelijkheid kan ontwaren los van het verstand en los van de natuurlijke zintuigen. Het is het zoeken naar de waarheid in je zelf, waarbij je meer afgaat op gevoelens en intuïtie dan op objectieve waarneembare gegevens. Bijbelse interpretatie wordt zo ondergeschikt aan individuele gevoelens en persoonlijke openbaringen. De vraag “wat betekent de Bijbel voor MIJ” is dan relevanter dan de vraag “Wat BETEKENT de Bijbel eigenlijk?”
Deze drie punten werkt MacArthur verder in het boek uit.

Allereerst werkt hij uit wat onze erfenis in Christus is. Christenen erven God (Psalm 16:5), wij erven Christus (Kolossenzen 1:27), wij erven de Heilige Geest (Efeziërs 1:14), wij erven de verlossing (1 Petrus 1:5), wij erven het Koninkrijk (Mattheüs 25:34). Deze erfenis is onvergankelijk en eeuwig, hij wordt beschermd door God, net zoals de gelovigen worden beschermd voor deze erfenis (1 Petrus 1:4-5) en dat door het geloof (1 Petrus 1:5).

Vervolgens besteedt MacArthur veel tijd om uit te leggen wat hij tegen psychiaters en psychiatrie, respectievelijk psychologen en psychologie, heeft. Te vaak is men gericht op gedragsverandering, terwijl de weg naar heelwording in feite die van geestelijke heiliging is. Maar door de invloed van de moderne gedragswetenschappen worden Bijbelse antwoorden en pastorale werkers als naïef en gevaarlijk neergezet.

Daarna gaat MacArthur in op de volmaaktheid van Gods woord, aan de hand van Psalm 19:-15. De verschillende kenmerken die David noemt met betrekking tot het Woord van God behandelt hij afzonderlijk. Zijn conclusie is dat mensen zich vergissen als zij de Bijbel links laten liggen. De Bijbel heeft hen niet in de steek gelaten; zij hebben de Bijbel in de steek gelaten. Ook het werk van de Heilige Geest wordt onderbelicht in de kerken. Dit komt voor een belangrijk deel door de nadruk van de charismatische beweging op wonderen en tekenen, waarmee de Heilige Geest een soort moderne tovenaar wordt, terwijl voorbijgegaan wordt aan de innerlijke heiligmaking door die Heilige Geest.

In een volgend hoofdstuk werkt MacArthur het pragmatisme uit en veroordeelt hij de zucht naar managementtechnieken die in de kerk worden toegepast. Christenleiders zijn volgens MacArthur geobsedeerd door gemeentegroei via menselijke inventiviteit, terwijl Christus zei dat Hij zijn gemeente zou bouwen (Mattheüs 16:18).

Midden in het boek realiseert MacArthur zich dat zijn afwijzing misschien wat te ver gaat. Hij schrijft:
“Wijs ik hiermee alles af wat niet rechtstreeks uit de Bijbel komt? Is alles wat uit andere bronnen tot ons komt dus waardeloos? (…) Valt er buiten de Bijbel helemaal niets te leren dat nuttig kan zijn voor de gemeente? Nuttig misschien, maar niet noodzakelijk. Als er uit deze bronnen buiten de Bijbel iets noodzakelijks te putten valt, dan staat dat ook in de Bijbel. Zo niet, dan heeft God ons niet alles gegeven wat we nodig hebben, en dat zou ondenkbaar zijn. Menselijk vernuft zit soms op het spoor van de waarheid. Zelfs een stilstaande klok geeft twee keer per dag de juiste tijd aan. Maar dat is bepaald mager, als je het vergelijkt met de Schrift.”
De toereikendheid van de Bijbel illustreert MacArthur aan de hand van 2 Timotheüs 3:16. De Bijbel leert de waarheid, weerlegt zonde en dwaling, corrigeert ons gedrag en vormt ons in gerechtigheid.

Juist predikers in de kerken zouden hier bij voortduring op moeten wijzen, maar zij doen het niet. Prediking moet erop gericht zijn Gods waarheid over te brengen op toehoorders, en niet om te vertellen wat mensen behaagt of niet te vertellen wat mensen vervelend vinden. Immers, niet de mens, maar God moet centraal staan. Het is een subtiel proces wanneer dat verandert. Het lijkt zo Bijbels, om mensgericht te prediken. Maar uiteindelijk gaat het voorbij aan Gods bedoeling met de gemeente en staat het levensheiliging in de weg. Het is niet de bedoeling dat het individu aan zijn trekken komt, maar dat mensen gelijkvormig worden aan Christus en dat Hij geëerd wordt. Pragmatisme gaat voorbij aan de zonde en aan het gegeven dat God wil dat wij putten uit de overvloedige geestelijke bronnen van Christus en daaruit leven (Kolossenzen 1:9-15).

Vervolgens gaat MacArthur in op de Kolossenzenbrief. Daarin gaat Paulus in tegen dwaalleren, die als een vroege vorm van gnosticisme mogen worden gezien. De dwaalleer stelde dat Christus alleen ons niet kan verheffen tot het hoogste geestelijke niveau. Daar zouden we allerlei zogenaamde geestelijke toevoegingen voor nodig hebben, waaronder filosofie (2:8), wetticisme (2:11-17), subjectivisme (2:18-19) en ascese (2:20-23). Op al deze punten gaat MacArthur nader in. Het bezwaar tegen filosofie is dat menselijke wijsheid niets kan toevoegen aan Gods openbaring, maar zij staan de goddelijke waarheid uiteindelijk alleen maar in de weg. Het bezwaar tegen wetticisme is duidelijk, maar nog steeds worden menselijke werken en instellingen als noodzakelijk beschouwd voor de verlossing (doop, gebed, vasten, kleding, onthouding, plichten), maar daarmee zou het werk van Christus ontoereikend zijn. En dat is niet waar. Het bezwaar tegen subjectivisme is dat het christenen verdeelt in ingewijden (met speciale ervaringen/visioenen/openbaringen) en niet-ingewijden. Directe kennis van God of de ultieme werkelijkheid kan worden bereikt door onze geestelijke ervaringen en innerlijke intuïtie, waarbij het niet hindert dat ze Gods openbaring tegenspreken. Bijbelse exegese wordt minder relevant gevonden. Modern subjectivisme is onder meer te vinden in de charismatische beweging. Het bezwaar tegen ascese is dat het motief daarvan hoogmoed is, namelijk door in eigen vleselijke kracht in de juiste verhouding tot God te komen. Dat is iets anders dan zelfverloochening, dat door God gezegend wordt en de vrijwillige respons is van een hart dat erop gericht is Christus te dienen, ongeacht de kosten.
Het onderliggende betoog is dat aspecten van filosofie (nadenken over waarheden), wetticisme (bewust zijn van Gods regels), subjectivisme (God spreekt tot individuen) en ascese (zelfverloochening wordt soms gezegend) van belang zijn, maar wanneer zij verabsoluteerd worden in feite ketterij zijn.

Nadat MacArthur heeft uitgelegd dat filosofie, wetticisme, subjectivisme en ascese verkeerde normen zijn om ons geloofsleven aan af te meten en dat psychologische heiliging geen heiliging is, gaat hij in op de ware heiliging. Wat is daarin het aandeel van God en van de gelovige? Daarmee snijdt hij het moeilijke punt van de balans tussen geloof en werken aan. Aan de ene kant moet de christen door geloof leven en is het Christus die onze heiliging uitwerkt, aan de andere kant wordt de christen ook opgeroepen zich in te zetten voor zijn heiliging. Beide aspecten op zichzelf leiden hetzij tot quiëtisme (volledige onderwerping en passiviteit is vereist voor geestelijke groei) hetzij tot piëtisme (dat de nadruk legt op discipline en heiliging door gehoorzaamheid en allerlei plichten). Maar in feite gaat het erom dat gelovigen zich inzetten voor een heilige levenswandel, gebaseerd op de verlossing die al ontvangen is. Wij moeten werken vanuit ons behoud, niet vóór ons behoud. Bovendien is het God die ons er de kracht voor geeft. Wij dienen een God die ons de kracht geeft te leven tot zijn eer.

Aan het eind van het boek gaat MacArthur in op nóg een variant op het eigen initiatief van Christenen om God een handje te helpen, namelijk de misverstanden omtrent geestelijke oorlogsvoering. De obsessie met satan en zijn handlangers en de behoefte te binden, te commanderen, te bestraffen of op te jagen wijt MacArthur ook aan subjectivisme: er zijn enkele deskundigen op het gebeid van geestelijke oorlogsvoering, die zich beroepen op tactieken die niet in de Bijbel staan. MacArthur verwijst naar openbaringen 12, waar de machtigste aartsengel Michaël in zijn strijd met Satan ook niet overging tot allerlei tactieken, bestraffingen, etc. maar zei: “de Here straffe u”. Daarna staat het aandeel van de gelovigen beschreven: zij hebben overwonnen door het bloed van het Lam en het woord van hun getuigenis. Ook Paulus bestrafte niet (2 Korintiërs 12:7-9, 1 Thessalonicenzen 2:17-18) en de Engel des Heren ook niet (Zacharia 3:1-2). Bestraffing komt toe aan de Heer, niet aan mensen. Het is ook niet de bedoeling dat wij gevrijwaard worden voor satanische tegenstand. Wat wij moeten doen is streven naar rechtvaardigheid, de zonde vermijden en vast in de waarheid blijven staan. Dan kan Satan ons niet verslaan. De geestelijke wapenrusting van Efeze 6 helpt ons daarbij (zie ook 1 Petrus 5:9, 2 Timotheüs 2:3-4).

Het zal niet verbazen dat het slothoofdstuk van het boek “Genade is genoeg” heet, want dat is in feite de kern van MacArthur’s betoog: wat wij nodig hebben schenkt God ons om niet, en het is voldoende.
Een belangrijk punt is de algemene genade: de hele mensheid, ook ongelovigen, plukken de vruchten van God genade. Want God zorgt voor zijn schepping, hij bewaart ons voor algemeen verval en zorgt voor een zekere orde en moreel besef. Maar christenen ontvangen de volle genade, namelijk alle dingen die ons ter beschikking staan in Christus. Zijn genade heeft ons behouden (Efeziërs 2:8). Die genade is ons genoeg, en die genade leert ons een paar dingen: nederigheid (oa door Paulus’ “doorn in het vlees”, volgens MacArthur een leider van de Korintiërs die Paulus’ bediening en persoon openlijk in diskrediet bracht), afhankelijkheid (van God en van andere christenen), genoegzaamheid, kracht (Gods kracht wordt geopenbaard in onze zwakheid), en tevredenheid (onze moeilijkheden leiden ons naar grotere geestelijke bruikbaarheid).
God gebruikt lijden om zijn kinderen te volmaken en te louteren en om te laten zien dat zijn genade ons genoeg is. Lijden bevestigt ons geloof, brengt volharding voort, leert ons de zonde te haten, vereenzelvigt ons met Christus, kan andere gelovigen bemoedigen, etc. Gods genade is meer dan genoeg in elke omstandigheid.

Het is knap dat MacArthur steeds weer tussen allerlei extremen een weg weet te vinden. Ondanks zijn soms irritante toontje en zijn wat gebrekkige argumentatie op punten, is zijn theologie zuiver en zet hij de lezer stevig aan het denken. Desondanks staat hij bloot aan veel kritiek, zie bijvoorbeeld hier en hier.
Maar in dit boek legt hij bloot wat de gevaren zijn van radicale standpunten en roept op tot balans. Het evangelie is zelf al radicaal genoeg, daar hoeven christenen niet ook nog een schepje bovenop te doen… Wie in Gods genade wandelt wordt gelijkvormig aan Hem.

Een aanrader dit boek, maar wel een boek voor doorzetters.

sneuper

John F. MacArthur - Alles in Hem, Uitgeverij Novapres, ISBN 9063180705

woensdag, oktober 26, 2005

Het kan! - Jeff Fountain (red.)

Zo’n 15 jaar geleden kocht ik het boekje – dat eigenlijk een pamflet is – met de titel “Het kan!”. Het is een uitgave van Jeugd met een Opdracht en kostte volgens mij destijds fl. 2,50. Onder redactie van Jeff Fountain schreven Loren Cunningham, Joy Dawson, Floyd McClung, Arthur Blessitt, Luis Palau, Anne van der Bijl, Kalafi Moala, Ravi Zacharias en Don Richardson over de vraag: wordt de Grote Opdracht afgemaakt in onze tijd? De schrijvers zeggen: het kan! De gedachte is dat God heeft beloofd dat alle volkeren op aarde door het zaad van Abraham gezegend zullen worden (Genesis 12:3) en dat Johannes dat heeft gezien in het visioen van een grote schare voor Gods troon waarin elke natie, elke stam, elke taal en ieder volk is vertegenwoordigd (Openbaringen 7:9). Daartussenin staat de belofte uit Mattheüs 24:14, waarin Jezus zegt dat het evangelie in de hele wereld gepredikt zal worden tot een getuigenis voor alle volken, en dat dan het einde zal zijn gekomen.
De vraag is: bereiken we in deze generatie dat doel? Wordt het evangelie gepredikt onder alle volken, zodat het einde komt? In 1990 was het antwoord: het kan! Het zou mooi zijn als er een update zou verschijnen van de informatie die toen beschikbaar was. Kan het nu nog steeds? Is het werk gegroeid of gekrompen?

Elke schrijver heeft zo zijn of haar eigen invalshoek met de vraag of het kan. Leuk is de bijdrage van Joy Dawson (goed vertaald ook trouwens) die God ziet als een
Aanspreekbare
Briljante
Creatieve
Doorziende
Eerbiedwaardige
Fijngevoelige
Genadige
Heilige
Intrigerende
Juichende
Kleurrijke
Liefdevolle
Machtige
Nobele
Ondoorgrondelijke
Pedagogische
Relevante
Soevereine
Trouwe
Uitnodigende
Vindingrijke
Wijze
IJverige en
Zegevierende Vader God.
Helaas slaat ze de X over, terwijl dat een makkie is: Xenofiele God, de God die van vreemdelingen houdt (Leviticus19:33-34).

Ik zal de verschillende bijdragen kort toelichten.


Loren Cunningham gaat allereerst in op hóe de belofte vervuld kan worden. Hij wijst erop dat er zo’n 17.000 bevolkingsgroepen zonder getuigenis onderscheiden kunnen worden. Uitgaande van duo’s van zendelingen betekent dit minimaal 34.000 noodzakelijke zendelingen om het getuigenis onder elk volk te brengen. Hoeveel zouden er vandaag nog nodig zijn?
Verder gaat hij in op een aantal hindernissen bij evangelisatie. Als E staat voor evangelisatie staat E0 voor het evangelie kunnen brengen zonder culturele of menselijke barrières en E5 op het maximaal aantal barrières voordat het evangelie kan worden gebracht. De verdeling is:
E0 – iemand die al in de kerk zit, maar zich nog niet bekeerd heeft. Geen enkele hindernis: hij hoort het woord en de keuze is aan hem.
E1 – de hindernis is het gebrek aan contact met christenen. Dit is iemand buiten de kerk maar in de gemeenschappelijke cultuur.
E2 – iemand buiten de kerk die ook nog een andere taal spreekt.
E3 – niet alleen is er geen contact en moet een taalbarrière doorbroken worden, maar ook een culturele barrière. Dit zijn bijvoorbeeld immigranten in onze samenleving.
E4 – De geografische barrière wordt toegevoegd, dit betekent de mensen bereiken in andere landen.
E5 – dit zijn de mensen die ook nog politiek zijn afgesneden, in de echt gesloten landen.
Cunningham observeert dat de helft van de wereld valt in de categorieën E2 tot en met E5, maar dat 90% van de werkers actief is in E0 en E1.


Floyd McClung beschrijft Europa als het verloren continent. Hij gebruikt hiervoor het verhaal van de verloren zoon: Europa is als de verloren zoon die zijn erfenis verkwanseld heeft. De erfenis van het evangelie is ingeruild voor rationalisme en materialisme, existentialisme en hedonisme. Maar Gods vaderhart voor Europa is dezelfde als die voor de jongere zoon. McClung vergelijkt de kerk min of meer met de oudste zoon: thuis gebleven, maar niet altijd trouw gebleven. Voorwaardenstellend aan de jongste zoon bij zijn terugkomst, terwijl de Vader lang heeft gewacht en bij terugkomst een feest wil vieren en vergevend is. En toch is de oudste zoon ook uitgenodigd voor het feest, maar hij heeft zich niet gerealiseerd welke rijkdommen hij in de tussentijd tot zijn beschikking had.


Don Richardson praat over cross-culturele communicatie, onder meer aan de hand van zijn ervaringen bij de Sawi’s – een stam van koppensnellers en kannibalen waar een massale opwekking plaatsvond. Richardson beschrijft eerst het verlangen van Paulus om te gaan waar nog geen gemeente was (Romeinen 15:20), en roept op hetzelfde te doen. Aardig is dat hij vervolgens ingaat op de algemene en de bijzondere openbaring die God geeft. De bijzondere, dat is de Schrift waarin het heilsplan staat beschreven. De algemene, dat is de zichtbaarheid van God in de Schepping. Die twee komen heel mooi naar voren in Psalm 19, waar het eerst over de algemene openbaring gaat (“de hemel verhaalt van Gods majesteit”, vers 1) en vanaf vers 8 over de bijzondere (“de wet van de Heer is volmaakt, levenskracht voor de mens”). Door de algemene openbaring heeft God alle culturen op aarde in zekere mate voorbereid op het evangelie, zegt Richardson. Hij illustreert dat met het vredeskind van de Sawi’s (nodig om vrede te sluiten), de Usawa (vrijplaatsen) van de Yali en de zondeboot van de Dayaks. Allemaal culturele gebruiken die vergelijkbaar zijn met Gods wetten en die een aangrijpingspunt vormen voor evangelieverkondiging. Interesseer je dus voor de cultuur van de ander, opdat de boodschap van het evangelie aansluiting vindt.

Interessant van het herlezen van boeken is dat je dingen leest die je toen niet begreep, maar nu vele beter. Destijds had ik geen idee van de algemene en bijzondere openbaring zoals in Psalm 19 verwoord en door Richardson uitgelegd. Bij herlezing is het bekend terrein: ik ken het onderwerp. Destijds had ik ook geen idee wie Ravi Zacharias was. Inmiddels heb ik hem horen spreken op de wereldwijde Cama-bijeenkomst, vorig jaar in Dalfsen.


Zacharias gaat in op de methode die God gebruikt om mensen te roepen en klaar te maken voor zijn dienst. Hij neemt als voorbeeld Ezechiël van wie God allerlei bijzondere dingen vroeg (maandenlang op zijn rechter- en linkerzij liggen, gat in de muur maken, etc.) met als doel hem de boodschap van God te laten bevatten. Je kan niet al het lijden van de wereld bevatten, maar God wil je hart zo maken dat je een deel van het lijden kan dragen, hij zal je soms als een dwaas maken om zijn knecht te zijn. Je moet begrijpen wat liefde is en begrijpen wat zonde is. Volgens Zacharias staat er voor de meeste mensen maar één ding tussen hen en het doen van Gods wil: een gewoonte, een realtie, een carriere, wat dan ook. Hij roept op dat ene ding op Gods altaar te leggen.


Luis Palau houdt vervolgens een pleidooi voor heiligheid, in het bijzonder seksuele reinheid. Dit illustreert hij aan de hand van Jozef, die Potifar’s vrouw weerstond. Hij roept op tot het weerstaan van verleidingen: God geeft daarvoor uitwegen, maar het vraagt dat we ons er ook op voorbereiden, dat we een besluit nemen om heilig te willen zijn en dat we het kwaad van de zonde onder ogen zien.


Anne van der Bijl laat door Jona zien wat radicale gehoorzaamheid is. Hij laat zien dat als God roept, je moet gaan. Gebed is geen vervangmiddel voor gehoorzaamheid. Je moet Hem vragen om zijn Woord en zijn leiding, en dan ga je. Van der Bijl zegt dat alles wat hij gedaan heeft, gebaseerd is op wat hij weet van Gods karakter. Het enige gevaar dat hij loopt is zich te begeven buiten het centrum van Gods wil


Joy Dawson gaat in op een aantal karaktereigenschappen van God. Haar stelling is dat als we God echt kennen, we hem ook bekend willen maken. Ze noemt een aantal aspecten: God is oneindig in kennis en wijsheid (Hij weet wat het beste voor ons is), God is opwindend (gehoorzaamheid aan de Grote Opdracht is een ongeëvenaard avontuur), God is vriend en gids (Hij laat ons alleen dingen doen in overeenstemming met zijn maatstaf van heiligheid en Hij zal tot ons spreken op zijn manier en op zijn tijd), God is onbeperkt in zijn macht, God is soeverein (zijn bedoelingen in ons leven komen tot stand als wij in gehoorzaamheid leven), God is rechtvaardig en trouw (Hij zal niet in gebreke blijven), God is rijk en vrijgevig (Hij zal in alle dingen voorzien als wij gehoorzaam zijn), God is liefdevol en begrijpend (Hij is altijd onze schuilplaats).


Kalafi Moala ken ik eigenlijk niet, maar hij geeft (gaf) leiding aan het JmeO werk in de Stille Zuidzee. Hij legt de nadruk op het feit dat het niet genoeg is om aan het werk te beginnen, maar dat het ook moet worden afgemaakt. Het gaat om het voltooien van de opdracht, uithoudingsvermogen dus. Neem de uitdaging aan en ga aan de slag, richt je op een taak en zet je er toe die ook uit te voeren. Bereik de mensen die nog nooit van Jezus Christus hebben gehoord, en dat zijn er meer dan je denkt. Zelfs mensen van wie wij verwachten dat ze ooit wel van Jezus hebben gehoord, blijken in veel gevallen geen idee van Hem te hebben.


Arthur Blessitt vertelt het wonderlijke verhaal van zijn roeping en hoe hij daarmee is omgegaan. Zijn verhaal is een bijzonder enthousiast getuigenis van de zorg van God, van geloof en van doorzettingsvermogen: waar anderen ophouden, gaat hij door. Als hij wordt geroepen en er wordt een fatale ziekte bij hem geconstateerd, gaat hij toch op weg en loopt de wereld rond met een kruis op zijn rug. Zijn stelling is: omstandigheden veranderen je roeping niet. In zijn geval betekende dat het hebben van een gezin met kinderen, een diagnose van ernstige ziekte krijgen en het krijgen van een gehandicapt kind zijn roeping niet veranderden. Zijn conclusie is dat veel christenen niet menen wat ze zeggen: ze zeggen dat ze gaan, maar stoppen als het moeilijk wordt. Triest is dat op zijn website is te lezen dat in de categorie "most angry to the cross" Amsterdam samen met Tetouan in Marokko wordt genoemd. Schrale troost is dat Nederland wel het beste wegennet heeft...

Loren Cunningham gaat tot slot in op aspecten van geestelijke strijd. Hij wijst erop dat het voor satan het meest efficiënt is zich te richten op leidinggevenden en hooggeplaatsten, zowel in de kerk als in de samenleving, omdat daarmee grote groepen mensen worden beïnvloed. Daarom is gebed voor hen belangrijk, maar daarom ook is het belangrijk dat er christelijke leidinggevenden opstaan. Verder beschrijft Cunningham hoe de medewerkers van JmeO jarenlang onder bijzondere bescherming hebben geleefd – er gebeurden geen ernstige ongelukken, ongeacht het gevaar waarin men verkeerde – maar dat er toen het werk eenmaal stevig gegrondvest was toch sprake was van medewerkers die overleden. Dat is de prijs die verbonden is aan het gaan ter wille van het evangelie en het met Christus heersen over de naties.

Al met al is het een aardig boekje, zoals ik al zei meer een pamflet dan een boek. en heel Amerikaans, maar het is dan ook een JmeO-boek. Maar het geeft in een kort tijdsbestek een overzicht van een aantal thema’s en een aantal bedieningen en laat iets zien van de veelkleurigheid in het werk voor Christus. Elk hoofdstuk behandelt een thema dat een boek op zichzelf waard is – en veelal is dat boek ook geschreven want ik ken van alle auteurs een aantal boeken. Wie dit boekje uitheeft is in elk geval weer gemotiveerd om aan de slag te gaan.


sneuper

vrijdag, oktober 07, 2005

Leiderschap in de stijl van de Heer - Ajith Fernando

Ajith Fernando heeft een bijzonder boek geschreven over leiderschap. Zijn insteek is namelijk het persoonlijk geloofsleven van leiders, en van daaruit redeneert hij in de richting van een aantal leiderschapskwaliteiten en –activiteiten. In zijn boek komen echter heel weinig managementtools naar voren, maar vooral heel veel praktische suggesties voor de levenswijze van leiders en de manier waarop zij omgaan met hun gezin, hun gemeente en de mensen over wie zij verantwoordelijkheid dragen.
In het voorjaar van 2005 heeft hij een lezing over dit thema gegeven in Nederland. Helaas heb ik dat gemist. Maar hier is de aankondiging en hier een verslag.

De drijfveer van Fernando in dit boek is zijn zoektocht naar een “blijvende bediening”: hoe zorgen leiders ervoor dat zij niet opgebrand raken maar dat de bediening vruchtbaar blijft en blijdschap geeft? Volgens hem heeft dat te maken met een aantal grondbeginselen van geestelijk werk, die hij in dit boek beschrijft. Zijn vertrekpunt daarbij is Marcus 1, waarin hij een aantal sleutelelementen in het leven en de bediening van Jezus herkent. Deze elementen komen terug in de 14 hoofdstukken van het boek.

Omdat ik het zo’n goed boek vind en de thema’s interessant, heb ik voor mij zelf een uitvoerige samenvatting van het boek gemaakt. Dat helpt mij de thema’s te onthouden en – hopelijk – ook toe te passen. Hieronder volgt deze uitvoerige samenvatting. Fernando werkt achtereenvolgens uit:

1. Zich identificeren met mensen

Fernando wijst erop dat Jezus het zo belangrijk vond zich te identificeren met degenen die Hij zou dienen, dat Hij aan hen gelijk werd (God werd mens). Zo zullen ook leiders zich moeten identificeren met de mensen die zij doeltreffend willen dienen. Daarbij hoort toewijding als belangrijk principe, wat in deze tijd een steeds uitzonderlijker principe lijkt te worden. Voor leiders is het belangrijk om de valkuil te vermijden de mensen aan wie je leiding geeft te veronachtzamen. Het betekent tijd besteden aan deze mensen, naast ze staan, in ze investeren, ook al kost dat tijd. De uitdaging is het niet als “tijd kosten” te zien, maar als noodzakelijk onderdeel van de bediening.

2. Bekrachtigd door de Geest

Het principe is dat we kracht putten uit God. Ook Jezus ontving een zalving van de Geest voor zijn werk (Marcus 1:10, Jesaja 64:1 en 61:1). In dit hoofdstuk gaat Fernando ook in op de doop met de Heilige Geest en hij schildert het debat daarover. Maar hij kiest een middenweg: “zonder te strijden over de tijd en de manier waarop dit gebeurt, geloof ik dat we ons erop moeten richten dat we inderdaad vervuld zijn. We moeten ons leven leiden en onze dienst verrichten door de kracht van de Geest.” De vervulling met de Geest is enerzijds een kenmerk van christenen, anderzijds een zalving voor speciale uitdagingen. Dit kenmerk van christenen moet zich uiten in een heilig leven, en Fernando is erg bezorgd over het tegenwoordige gebrek daaraan bij leiders. Hij is bezorgd dat het evangelie hierdoor aan kracht verliest. Wat betreft de zalving voor de dienst: die is noodzakelijk bij alle activiteiten die worden uitgeoefend. Soms is zij manifest aanwezig en soms latent, maar het is altijd nodig door gebed deze zalving te ontvangen. Zowel een heilig leven (leidt tot aanbidding) als de zalving (resultaat van aanbidding) worden door gebed gedragen.

3. Bevestigd door God

Direct na de zalving van Jezus is de bevestiging zichtbaar (Marcus 1:11, Psalm 2:7, Jesaja 42:1). Jezus werd verschillende keren door God bevestigd, in zijn identiteit (Marcus 1:11), geborgenheid (Marcus 8:27) en behoefte aan waardering (Johannes 12:28). Ook wij kunnen deze bevestiging ontvangen, in het bijzonder doordat we in Gods woord lezen wat onze positie in Christus is, Fernando geeft daar veel voorbeelden voor, ook hoe we bijvoorbeeld omgaan met onzekerheid en teleurstelling in dit verband.

4. Drukke bezigheden laten liggen

Fernando wijst erop dat Jezus na deze eerste drie stappen “op retraite” ging: de eenzaamheid van de woestijn (Marcus 1:12-13), maar later deed hij dat ook regelmatig. Fernando ziet stille tijd als de meest fundamentele vorm van retraite en hij noemt vijf voordelen van retraites: zij zorgen dat het geestelijke aspect de voorrang houdt, verlagen ons tempo, helpen te ontsnappen aan de tirannie van drukke bezigheden en laten voelen dat God ons helpt in de uitdagingen van ons leven. Deze punten worden uitvoerig besproken. Retraites kunnen kort of lang zijn, wel of niet vasten inhouden maar zijn altijd cruciaal.

5. Gods wil kennen

Fernando wijst erop dat Jezus aan het begin van zijn bediening door een periode van toetsing ging, een bezinning op zijn prioriteiten. Voor leiders is een dergelijke bezinning ook noodzakelijk als beginstap, maar ook voor huwelijkspartners. Gods wil gaat boven onze rechten (bijv. giften) en boven onze behoeften. Wij moeten ons concentreren op gehoorzaamheid en de zorgen aan God overlaten. Dat is een principe van overgave en het kan ook ons gebed beïnvloeden: is wat wij willen wel Gods wil, ook al is God soms genadig ons te geven waar wij beter niet om hadden kunnen vragen? “Onszelf ergens instorten in de overtuiging dat God wel genadig zal zijn, is een gevaarlijke manier van spelen met Gods goedheid”, aldus Fernando. Maar het heeft ook betekenis voor onze resultaten: zoeken we persoonlijk succes of zijn we gedreven Gods wil te doen? Succes is de mate waarin we hebben voldaan aan de principes en de wil van God.

6. Doordrongen van het Woord

Als we een heilig leven willen leiden, moeten we doordrongen zijn van Gods woord (Johannes 17:17). Zowel Jezus als de leiders van de eerste gemeente verwezen veelvuldig naar de boeken om hun boodschap te brengen en keuzes te maken. Dat kan alleen als je Gods woord goed kent. Het geeft kracht en geborgenheid, maakt ons geschikt onze bediening effectief uit te voeren (1 Timotheüs 4:6), zijn een bron van genoegen (Psalm 119) of zoals Fernando citeert “het christendom bevredigt het intellect omdat het waar is en de waarheid is de enige blijvende bevrediging”. Zijn stelling is dat de enige bediening die blijvend vrucht opbrengt een bijbelse bediening is. Daarvoor is het essentieel Gods woord te kennen. Een zijstapje is dat Fernando wijst op het belang van studie naar wat er geschreven staat (inductieve bijbelstudie) en niet alleen te studeren via commentaren of secundaire bronnen. Ook geeft hij tips hoe de gemeente meer vertrouwd kan worden gemaakt met de bijbel, zodat christenen meer en meer bijbelchristenen worden.

7. Tegenover de wilde dieren

De titel van dit hoofdstuk verwijst weer naar Marcus 1, als na de verzoeking Jezus verzorgd wordt staat er “Hij leefde er temidden van de wilde dieren” (Marcus 1:13). Fernando gebruikt deze wilde dieren als symbool voor de vijandige machten in de bediening. Temidden van die moeilijke situaties ontvangt Jezus speciale zorg: “en engelen zorgden voor hem”. Voor ons is dat ook een belofte: in extreme crisissituaties zullen we met Gods hulp “meer dan overwinnaars” zijn (Romeinen8:37). Fernando waarschuwt voor bitterheid, teleurstelling en boosheid als resultaat van dergelijke situaties.

8. Het goede nieuws brengen

Direct na de verzoeking staat in Marcus 1:14 dat Jezus in Galilea Gods goede nieuws ging verkondigen. Fernando gaat hier in op de gedrevenheid om het evangelie te brengen: als wij beseffen wat het evangelie inhoudt, zien we dat het Gods boodschap is voor een gevallen mensheid. Er zijn verschillende redenen voor deze gedrevenheid. Ten eerste is het evangelie Gods openbaring (zie ook Amos 3:8). Ten tweede is er het besef dat het evangelie beschrijft wat God gedaan heeft om de mensheid te redden (2 Korintiërs 5:14, “want de liefde van Christus dringt ons”). Ten derde heeft het gepredikte evangelie de kracht om mensen te verlossen. Ten vierde is er de wetenschap dat mensen zonder Christus verloren en hopeloos zijn. Dit zijn allemaal objectieve feiten en die zijn in een postmoderne samenleving moeilijk te communiceren, omdat subjectieve waarheden (wat vind ik, wat wil ik) nu veel meer van belang lijken te zijn. De valkuil is dat kerken meer amusement gebruiken om bezoekers te trekken, ten koste van de waarheid.
Verder gaat Fernando hier in op aspecten van het Koninkrijk, zoals verwoord in Marcus 1:15: “De tijd is gekomen”, “dit goede nieuws” (hierboven uiteengezet), “kom tot inkeer” (wat is dat dan precies) en “hecht geloof”. Tot slot wijdt Fernando enkele passages aan het gezag van de prediker, en de verantwoordelijkheid van de prediker ten aanzien van de gemeente.

9. Groeien in een team

De volgende stap die Jezus zet is een team vormen, de roeping van de discipelen staat in Marcus 1:16-20. In het hele Nieuwe Testament, ook in bijvoorbeeld handelingen, wordt duidelijk dat bedieningen over het algemeen teamwerk waren. Zo’n team is met name ook belangrijk om zwakheden en problemen onderling op te lossen. Te denken valt aan nonchalance in omgang met tijd, geld, eetgewoonten, gebrek aan discipline, seksuele zonden, te hard werken, etc. Immers, door deze zwakheden binnen een team te noemen en daarop aanspreekbaar te zijn, wordt voorkomen dat verleidingen te sterk worden. Een systeem van onderlinge terechtwijzing en tucht is belangrijk, maar dan wel op een liefdevolle en fijngevoelige manier.
Maar vrienden, teamleden, kunnen ook steun bieden bij ontmoedigingen (door erover te praten, door hun liefde te ervaren, door dwaze beslissingen te voorkomen). Mensen met een bediening moeten kortom vrienden hebben aan wie verantwoording kan worden afgelegd en met wie worstelingen en blijdschap kunnen worden gedeeld. De beschrijving in het Nieuwe Testament laat zien dat deze worstelingen en de bijbehorende missers aan de oppervlakte lagen, maar door deze fouten heen heeft God zijn kerk gebouwd.
Uiteindelijk komt Fernando tot de conclusie dat er groepen moeten zijn voor mensen in de bediening, waar hun unieke problemen in relatie tot de bediening aan de orde kunnen komen, waarin rekenschap kan worden afgelegd en plaats is voor bemoediging. Reguliere celgroepen of zoiets voldoen niet, vanwege de onevenwichtige samenstelling: je kan als leider daar niet de problemen bespreken waar je in leiderschap tegenaan loopt. Maar alles in je eentje oplossen is in elk geval levensgevaarlijk.

10. Jonge leiders trainen

Gedurende zijn bediening trainde Jezus zijn discipelen. In dit boek beperkt Fernando zich tot het gebed van Jezus in Johannes 17:1-26, waarin de zorg van Jezus voor zijn discipelen en de manier waarop Hij hun training aanpakte naar voren komt.
Het eerste punt is dat Jezus God openbaarde door zijn leven. Ook leiders van nu hebben een voorbeeldfunctie: een heilig leven is cruciaal. Onheiligheid of verkeerd reageren op eigen zonde maken de volgende generatie leiders cynisch. Fernando signaleert een wereldwijd probleem van onheilig leiderschap in maatschappij en kerk, en roept op tot het geven van voorbeelden van godvruchtig leiderschap. Kracht zonder heiligheid is nutteloos en onaanvaardbaar (1 Korintiërs 13:1-3). God werd ook geopenbaard door Jezus’ onderwijs. Jezus zegt in Johannes 17 dat Hij de woorden die God Hem gaf, aan zijn discipelen gaf (vers 8a) en ook in Marcus 9:30-31 wordt beschreven dat hij zijn discipelen onderwees. Ook leiders moeten het Woord onderwijzen aan degenen aan wie zij leidinggeven, niet zozeer door preken, als wel door het Woord te integreren in het dagelijks leven.
Het tweede punt is dat Jezus een rentmeester was. Dat wil zeggen: zijn discipelen waren niet zijn eigendom (Johannes 17:6) maar ze waren wel aan hem toevertrouwd. In de verhouding leider – geleid worden ziet Fernando de ouder-kind relatie terug, met name door het aspect van zorg voor degene die geleid wordt. Verder heeft het rentmeesterschap betrekking op geleidelijke groei in kennis: geduld is daarom een belangrijke eigenschap. In een aantal andere punten werkt Fernando uit hoe het belang van het individu – d.w.z. de individuele medewerker die aan je zorg is toevertrouwd – steeds voorop moet blijven staan.
Het derde punt is dat Jezus bad voor zijn discipelen. Ook dit is iets waarin leiders trouw moeten zijn. Niet alleen consequent voor mensen bidden, maar hen dat ook laten weten (zoals Paulus dat in zijn brieven ook veelvuldig doet). En natuurlijk: volharden in gebed, want gebed is een oefening in hoop.
Uiteindelijk werd Jezus door de discipelen verheerlijkt (“… Ik ben in hen verheerlijkt”, Johannes 17:10). Dat geldt niet voor ons: leiders worden niet verheerlijkt wanneer degenen die zij leiden hun doel bereiken. Maar het schenkt wel bevrediging.

11. Discipelen uitzenden

Dit hoofdstuk is eigenlijk een vervolg op het vorige. Onderdeel van het training van medewerkers is de uitzending, daarom gaat Fernando hier verder in op de passage in Johannes 17. Jezus beschermde zijn discipelen en bereidde ze voor op zijn afwezigheid (Johannes 17:11-12a). De bescherming houdt in dat je ook de wereld van de leerling moet kennen – investeren in relaties dus. De mate van bescherming neemt in de loop van de tijd ook af, je geeft veel meer verantwoordelijkheden over, met als gevolg dat de relaties veranderen: degenen aan wie je leiding geeft worden vrienden. Onderdeel van deze bescherming is dat het eenheid bevordert, en eenheid – en dus verzoening – is iets wat steeds zou moeten worden nagestreefd.
Jezus bad voor zijn discipelen dat zij zijn blijdschap mochten ervaren (Johannes 17:13). Blijdschap in de Here is een belangrijk gegeven voor leiders. Verbittering moet voorkomen worden, en dat kan als we ons realiseren dat Gods liefde groter is dan de vijandschap van mensen, en God groter is dan onze problemen.
Verder stelde Jezus zijn discipelen bloot aan de haat van de wereld (Johannes 17:14). Wanneer mensen het evangelie horen en aannemen, bestaat het risico van vervolging. Maar dat onderdeel laat zich niet ontkennen, hoe moeilijk het soms ook is.
Daarna stuurde Jezus zijn discipelen de wereld in (Johannes 17:18). Dit is de bediening van de vermenigvuldiging, omdat de uitgezondenen ook weer mensen uitzenden (zie ook 2 Timotheüs 2:2). Hier komt het aspect van visie, van hoop naar voren.
Tot slot stierf Jezus om zijn discipelen heilig te maken (Johannes 17:19). Dit is toewijding aan de dienst van God, je leven afleggen voor de mensen die je dient (zie Johannes 15:13, “Niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven aflegt voor zijn vrienden”). Het is belangrijk je verantwoordelijkheid te nemen ten opzichte van de mensen voor wie je verantwoordelijk bent, zoals in een huwelijk geldt voor man en vrouw. Het betekent dat leidinggevenden moeten kiezen om te zorgen voor hun gezin, hen niet te verwaarlozen. Het betekent ook het verlenen van (pastorale) zorg aan werkers en tijd met hen doorbrengen. Uiteindelijk is de christelijke organisatiecultuur relationeel en niet projectgestuurd.

12. Omgaan met zieken en bezetenen

Fernando pakt in dit hoofdstuk de draad van Marcus 1 weer op, in vers 21-34 lezen we over een aantal genezingen door Jezus.
In dit hoofdstuk wordt allereerst gesproken over demonen en de wijze waarop de kerk daar mee omgaat. Twee extreme posities zijn demonomanie (alle tegenslag, ziekte en zwakheid wordt aan demonen toegeschreven) en demonofobie (demonie komt nooit ter sprake als mogelijke oplossing voor een probleem). Het laatste kan veroorzaakt worden door de meer rationele en wetenschappelijke levensinstelling in het Westen, waardoor Satan eerder gebruik maakt van andere beheersingsmethoden (zoals materialisme). Toch is de laatste jaren een grotere openheid voor occultisme ontstaan, wat zou kunnen leiden tot grotere vatbaarheid voor demonische bezetenheid bij de Westerse mens.
Er is niets dat er op wijst dat demonen na het begin van de jaartelling ophielden te bestaan. In de evangeliën wordt er vrij veel over gesproken en ook in Handelingen. Toch is het onderwerp bij veel kerken niet terug te vinden.
Een thema hierbij is demonisatie, d.w.z. een situatie waarin de satan mensen zo weet te obsederen met een bepaalde gedachte of handelwijze dat ze zich laten meeslepen en blind worden voor de gevolgen. Het gaat hier om de stimulans van bestaande menselijke zwakheden. Hierbij is belijdenis, gebed, overgave aan God en stappen nemen om het kwaad recht te zetten noodzakelijk.
Voor wat betreft de bevrijdingsbediening werkt Fernando aan de hand van voorbeelden in de Bijbel een tiental kenmerken van bezetenheid en de christelijke respons hierop uit. Verder wijst hij erop dat wonderen (zoals bevrijding) samengaan met krachtige prediking (de menigte rond Jezus stond vaak “versteld” door zijn leer). Ook voor de apostelen gold dit, kennelijk is het een natuurlijke gang van zaken als apologetiek (schriftverklaring) en een bediening van kracht samen gaan. Gemeentes die zich concentreren op óf het een (een sterke kanselbediening) óf het ander (bediening van kracht) zijn uit balans.
Het tweede hoofdonderwerp in dit hoofdstuk is genezing van lichamelijk zieken. Dat was dan ook het belangrijkste thema van Marcus 1, de ruggegraat van dit boek. Het eerste punt is Jezus’ persoonlijke betrokkenheid bij zieken (er wordt geschreven over zijn verdriet en bewogenheid) zoals ook zichtbaar was bij mensen als Luther en Bonhoeffer. Dat is anders dan bij sommige gebedsgenezers, die zich niet identificeren met mensen en niet op hun niveau actief zijn. En tweede punt is emotionele betrokkenheid, medelijden, bij de zieken. Verder het afzien van publiciteit, wat door Fernando wordt verklaard vanuit het feit dat Jezus geen exclusieve genezingsbediening nastreefde en ook wars was van genezingscampagnes en het presenteren van genezingen als de hoofdattractie van evangelisatie. Genezing is niet belangrijker dan evangelisatie. Jezus ging misverstanden over zijn doel ook steeds uit de weg, bijvoorbeeld door naar een eenzame plaats te gaan toen de mensen hem koning wilde maken (Johannes 6:15). Kracht mag niet openbaar worden op een manier die afleidt van het evangelie.
Fernando gaat tot slot in op de situatie van mensen die de gave niet hebben. Zij zullen waarschijnlijk bescheidener zijn in hun gebed. Toch zullen zij ook demonen kunnen gebieden weg te gaan wanneer zij geconfronteerd worden met bezetenheid. Tot slot kunnen zij ook bidden in geloof, sowieso een belangrijke opdracht voor christenwerkers. Ook zal de gemeente hoe dan ook pastorale zorg moeten verlenen aan haar zieken.

13. Huisbezoeken afleggen

Aan het eind van het eerste hoofdstuk van Marcus is Jezus is het huis van Simon en Andreas waar hij Simon’s schoonmoeder geneest (Marcus 1:29-34). Veel belangrijke gebeurtenissen in Jezus’ leven vonden binnenshuis plaats, Fernando geeft daar een hele reeks van voorbeelden van. Het betekent dat christenwerkers ook veel tijd zouden moeten besteden om om te gaan met niet-christenen in sociale activiteiten (verenigingen, buurtorganisaties). Als gedacht wordt aan huisbezoeken, dan is huisevangelisatie daarvan een aspect. Het thuis opzoeken van niet-christenen kan vele deuren openen. Een tweede aspect zijn pastorale huisbezoeken, als reactie op een nood of crisissituatie. Dit heeft te maken met herderschap, oog hebben voor de kudde en met name voor het afgedwaalde schaap. Vaak zijn dit mensen die boos of teleurgesteld zijn, het is dan goed de eerste stap te zetten en hen te zoeken. Huisbezoeken zijn een teken van dienstbaarheid en ze helpen de gemeente te leren kennen. Maar leiders hebben ook een roeping om mensen te zegenen, de zegen van God over te brengen. Dat kan ook in die persoonlijke contacten. Fernando erkent dat het afleggen van huisbezoeken niet populair is als onderdeel van de bediening, maar hij wijst op het belang van generalisatie. Leiders moeten oppassen om geen superspecialisten te worden, die deze praktische en belangrijke onderdelen van de bediening verwaarlozen.

14. Bidden

Hoewel het hoofdstuk over bidden het laatste van het boek is, komt het thema in elk hoofdstuk terug. In dit hoofdstuk brengt Fernando die lijnen weer bij elkaar. Hij gaat in op de praktijk van bidden als hoofdbestanddeel van een dienende levensstijl. Bij Jezus uitte zich dat veelal in het bidden op een eenzame plaats (Marcus 1:35), mensen met een openbare bediening moeten ervoor waken dat hun openbare gebed niet te lang en hun persoonlijk gebed niet te kort is. Verder is gebed een basiskenmerk; hoe verleidelijk het ook is om het te laten schieten door drukte en stress, als we het verwaarlozen neemt onze geestelijke vitaliteit af. In een aantal belangrijke momenten in Jezus' leven neemt gebed een duidelijke plaats in, Jezus had als natuurlijke reactie op beslissende momenten om alleen tot God in gebed te gaan. Ook voor leiders geldt dat ze op God afgestemd moeten zijn om grote beslissingen te nemen of Gods volk door belangrijke ontwikkelingen te leiden. Bidden is de beste manier om dat te bereiken en het vereist strakke agendaplanning om dat te bereiken.
Maar er zijn ook nog de ‘tussendoorgebeden’, Jezus ging vrij vaak midden in een gesprek over op gebed, ook daarvan laat Fernando een aantal voorbeelden zien en geeft hij voorbeelden van toepassing door ons. Maar tussendoorgebeden kunnen pas effectief zijn als we daarbuiten op andere momenten structurele gebedstijd hebben, om afgestemd te raken op God.
Kijkend naar inhoud van Jezus gebieden gaat het veelal over drie thema’s: dankzegging, smeking en voorbede.
- dankzegging is vaak zichtbaar in de tussendoorgebeden, soms zijn het eenvoudige woorden van dank aan God. Ook Paulus dankt veel in zijn brieven. Dankzegging is dus een belangrijk kenmerk van het leven van een christenwerker. We kunnen dankzeggen, omdat we ons realiseren dat God altijd met ons is en voor ons aan het werk is.
- smeking heeft vaak betrekking op Jezus zelf, met name in zijn laatste dagen op aarde. Het is goed om ook je eigen zwakheden en verleidingen in gebed te brengen.
- voorbede vindt door Jezus ook nu nog plaats (Hebreeën 7:25) en wij mogen daarbij aansluiten. In hoofdstuk 10 over discipelschap was Fernando al dieper ingegaan op voorbede.
Een interessant punt van Fernando is dat hij aanhaalt dat de discipelen Jezus vaak zagen bidden - en dat dat een verlangen in hen losmaakte. Net zo is het nuttig als degenen aan wie leiding wordt gegeven iets weten van het gebedsleven van de leider, niet om te pronken (Mattheüs 6:5-6), maar om te leren en aan te moedigen.
Het slotthema van het boek is gebed als preventief middel tegen burnout. Het rustig tijd doorbrengen met God is een uitstekend middel om te ontstressen. Het dagelijks ritme helpt te ontspannen, maar het vereist een niet-onderhandelbaar dagelijks moment. Dagelijks gebed verhoogt het gevoel van geborgenheid (Psalm 46:1-11), dat maakt je minder kwetsbaar. Het leidt tot vrede, omdat we al onze zorgen en problemen bij Hem kunnen brengen (1 Petrus 5:7). We stellen ons hart open voor Gods troost en we worden kanalen van liefde. Kortom, de tijd die dagelijks met God wordt doorgebracht, wordt het meest verfrissende moment, waardoor de strijd met de burn-out veroorzakers wordt aangegaan. En daarmee zijn we terug bij het thema van het begin: Fernando zoekt naar principes die zorgen voor een blijvende bediening, een gezonde en frisse bediening in dienst van de Heer.

sneuper

Ajith Fernando -Leiderschap in de stijl van de Heer. Uitgeverij Medema. 316 pagina's. ISBN 90-6353-437-x

woensdag, september 28, 2005

Het gewijde dagboek van Adrian Plass - Adrian Plass

Ik had zin een niet al te gecompliceerd boekje tussendoor, dus koos ik voor het gewijde dagboek, van Adrian Plass.

Ik had het boek al jaren eerder gekocht en gelezen, en was benieuwd of het nog steeds leuk was. En dat was het.

Plass beschrijft een paar maanden in het leven van een gelovige, lid van een evangelische gemeente, die probeert richting te geven aan zijn geestelijk leven en zijn gezinsleven. Daarbij heeft hij te maken met zijn eigen onhandigheid, de verre van perfecte medegemeenteleden en natuurlijk zijn gezin die de zaken over het algemeen beter door lijkt te hebben dan hijzelf.
Om met het laatste te beginnen: in dit boek heeft Plass een volwassen zoon, Gerald, die midden in de puberteit zit en zijn tijd doorbrengt met het maken van anagrammen. Zijn vrouw Anne heeft een grote dosis wijsheid en veel liefde voor de medemens, en zij gedoogt haar man. In dit gezin probeert Plass invulling te geven aan zijn rol als hoofd voor de gezin, maar daarnaast krijgt hij ook verantwoordelijkheden in de kerk en dat blijkt niet altijd samen te gaan. Zo is er wekelijks kring bij hen thuis en wordt Plass zelfs kringleider. Daarnaast krijgen we beschrijvingen van de diensten en van de contacten met gemeenteleden in het algemeen.

Het boek staat vol krankzinnige situaties: hoe de schrijver door gebed een paperclip wil rechtbuigen, hoe hij evangeliseren uit een boek probeert te leren, hoe hij voorafgaand aan een gebedsdienst controleert of zijn benen nog wel recht zijn, en noem maar op. Verontrustend is dat de man geestelijk instabiel lijkt: elke waarheid uit een boek of een spreker neemt hij over en volgt hij in het extreme na. Enig kritisch vermogen is hem vreemd, hoewel correctie gelukkig ook plaatsvindt (meestal door zijn vrouw). Vreemd is ook de keuze van de gastsprekers in de kerk: er komen nogal wat types langs die onrust veroorzaken. Je zou denken dat de voorganger daar wat scherper op zou letten.

Het knappe van Plass is dat hij zaken weet te beschrijven die we allemaal wel kennen; leuke en minder leuke situaties die zich nu eenmaal in de kerk voordoen. Maar door alle parodie en gebeurtenissen proef je de diepe liefde van Christus voor de gemeente en Plass' visie op wat de kerk zou moeten zijn. Het "volgen van Jezus", met een sterk therapeutische inslag ("er zijn voor de ander"), is voor hem steeds de essentie van het christelijk geloof. Volgens de schrijver kwam zijn schrijven overigens voort uit pijn en niet uit humor.

In de tijd dat ik dit boek kocht (midden jaren '90) heb ik in korte tijd vrij veel van Plass gekocht. Zijn ontspannen manier van schrijven, zijn relativerende toon en zijn liefde voor de gemeente maken hem een prettige schrijver. Bekend is natuurlijk "het bezoek", waarover Plass hier zegt: "Het bezoek' heb ik geschreven om Jezus vast te houden, om me aan Hem vast te klampen. In het verhaal liet ik Hem terugkomen in de kerk anno 1984, om te kijken wat er dan zou gebeuren. Al schrijvend ontdekte ik via de mensen met wie Hij omging, hoe dat zou gaan. Voor mij blijft 'Het bezoek' een van de belangrijkste dingen die ik ooit geschreven heb, omdat het mijn geestelijke redding geweest is, zeg maar." Sommige boeken zijn een vervolg op het dagboek (The horizontal epistles of Andromeda Veal, bijvoorbeeld, over één van de personen in het dagboek en natuurlijk het Tweede gewijde dagboek), andere beschrijven zijn eigen ontwikkeling ("The growing up pains of Adrian Plass"). Ook hier geldt dat lezen in de oorspronkelijke taal eigenlijk de voorkeur heeft, omdat Plass' humor dan beter tot zijn recht komt. Maar hij heeft inmiddels in alle talen fans, bijvoorbeeld in Duitsland.Kortom, Plass blijft een aanrader. Dit boekje heb je snel uit, maar dan voel je je ook een stuk beter. Nu ik erover nadenk heb ik best veel van hem gelezen, "Spoken" bijvoorbeeld of "Waarom ik Jezus volg". Allemaal dit jaar nog gelezen. Misschien ben ik ook wel een fan...

sneuper

donderdag, september 15, 2005

Het vonnis - Randy Singer

Ik had wel weer eens zin een een gewoon spannend leesboek, en daarom leek mij dit een goede keuze: een legal thriller. Zou Singer een soort Grisham zijn?Vooropgesteld: op zichzelf raak ik redelijk snel verveeld met dit soort boeken. Je moet er niet teveel achter elkaar lezen, want dan ken je het kunstje wel: ze volgen een vast stramien. Aan de andere kant is een goed geschreven legal thriller een boek wat je kan meeslepen en je een tijdje goede ontspanning geeft.

Het boek van Singer voldoet aan beide kalificaties: het is qua stijl een dertien-in-een-dozijn boek, maar het is uitstekend geschreven en qua inhoud is het een pakkend verhaal. Ik heb dus zeker geen spijt van deze keuze.Waar gaat het om? Uiteraard om een rechtszaak, aangespannen door de advocaat Brad Carlson. Brad, geen christen, is in contact gekomen met Sarah Reed, de weduwe van de in Saoedi-Arabië vermoorde zendeling Charles Reed. Sarah en Charles waren beiden zendeling maar hun gemeente is ontdekt door de religieuze politie - de Muttawa. Het hoofd van de Muttawa heeft geen probleem met het vermoorden van mensen uit naam van de islam. De overval op Sarah en Charles wordt verpakt als drugsactie: zij zouden drugshandelaren zijn en Charles zou zich tegen zijn arrestatie hebben verzet. In huis wordt cocaïne verstopt.

Sarah raakt bij de Muttawa-overval gewond en ontkomt naar de VS. Daar begint de rechtszaak tegen het hoofd van de Muttawa en het land Saoedi-Arabië om smartegeld en schadevergoeding voor Sarah.

Vervolgens ontrolt zich een intrigerend schouwspel, met een aantal elementen:
- het onervaren team van Brad moet het opnemen tegen een gerennomeerd advocatenkantoor dat alleen maar toppers inzet;
- binnen het team van Brad ontstaan spanningen omdat er dubbelspel wordt gespeeld door één van de leden, waarvan de cruciale uitkomst pas aan het eind ontdekt wordt;
- juryleden blijken beïnvloedbaar en worden omgekocht, er vliegt smeergeld over en weer en er wordt volop afgeluisterd, achtervolgd en bedreigd;
- de rechter heeft een persoonlijk probleem met Brad omdat die in een eerdere rechtszaak - met betrekking tot anti-abortus activisten - de rechter tegen zich in het harnas heeft gejaagd;
- tussendoor speelt uiteraard de discussie over het recht op godsdienstvrijheid in gesloten landen en de wijze waarop de ondergrondse kerk wordt vervolgd in Saoedi-Arabië;
- het verhaal staat vol met slimmigheidjes en weetjes over het Amerikaanse rechtsstelsel, de advocatenpraktijk en de politieke en religieuze spanningen in de VS.

In het boek wordt veel aandacht besteed aan de loop van het proces. Er komen veel details aan de orde over de wijze waarop een civiele zaak in de VS wordt behandeld. Toch boet het boek daardoor niet aan vaart in; juist de manier waarop de details van de rechtsgang worden beïnvloed (bijvoorbeeld in welke volgorde getuigen worden bevraagd, waartegen wel of niet bezwaar wordt aangetekend, op welke momenten de rechter uit de tent wordt gelokt en waarom) blijken van belang voor de uitkomst van de zaak.

Al met al een onderhoudend verhaal en zeker een aanrader voor wie een spannend boek wil lezen. Ik ben nu toch wel benieuwd geworden naar het andere boek van Singer, "Vermoorde onschuld" dat als volgt wordt aangeprezen: "Eigentijdse ethische dilemma's in medisch-juridische thriller".

Op zijn eigen website heeft Singer, zelf jursit en advocaat, overigens een afdeling met "lawyer jokes", waarvan sommige "true story" zijn, zoals deze:

Here’s my all-time favorite. I hope none of you ever get stuck with this public defender as your lawyer! This guy was trying to prove that maybe…just maybe…the victim of the murder case wasn’t really dead when the autopsy started.
Lawyer: Did you check for a pulse?
Coroner: No. That’s ridiculous. I never check for a pulse.
Lawyer: Did you check any vital signs?
Coroner: Of course not.
Lawyer: Then isn’t it just possible that the victim might have been alive when the autopsy started?
Coroner: No, that’s not possible.
Lawyer: If you didn’t check any vital signs, how can you be so sure?
Coroner: Because his brain was on my desk in a jar.
Lawyer (hesitating): Couldn’t he have been alive nonetheless?
Coroner: I guess he could have been alive and practicing law someplace.

I rest my case.

sneuper


Randy Singer - Vermoorde onschuld. Uitgeverij Kok, 2003. ISBN 9043505943.

donderdag, augustus 04, 2005

De veelzijdige man - Robert Hicks en René de Boer

“De veelzijdige man” is een wat merkwaardig boek, en ook wat verwarrend. De structuur is apart: in feite is het een vertaling van Hicks’ boek “The masculine journey”, maar daaromheen heeft René de Boer zijn eigen stukken geschreven. Het zijn dus eigenlijk twee boeken in één, waarbij De Boer de inzichten van Hicks vertaalt naar de Nederlandse situatie c.q. zijn eigen leven en toelichting geeft waar hij dat nodig acht.Het verwarrende gaat wat mij betreft op voor de inhoud van het boek. Het leven van een man wordt in dit beschreven als een reis in zes fasen, die getypeerd wordn door de Hebreeuwse woorden adam, zakar, gibbor, enosh, ish en zaken. Elk woord staat voor een fase: de man als schepsel (adam), de seksuele man (zakar), de man als stijder (gibbor), de verwonde man (enosh), de volwassen man (ish) en de oude en wijze man (zaken).

Hicks laat zien dat elk van die fasen voorkomt in het leven van een, en dat dat consequenties heeft voor de manier waarop de man in het leven staat, de relaties die hij heeft (in zijn familie, maar ook in de samenleving) en de gevolgen van dat handelen. De bedoeling is uiteraard dat mannen van de ene fase overgaan in de andere, maar het is niet zo dat alle fasen in die volgorde na elkaar voorkomen. Soms blijven mannen in een fase hangen en groeien niet door, soms gooien ze de volgorde om, soms ben je in een paar fasen tegelijk. Wat voor Hicks belangrijk is, is dat je bij het verlaten van een fase ook van iets afscheid neemt, en dat je dat bewust moet doen. Ook moet je je voorbereiden op elke nieuwe fase.

De beschrijvingen van de fasen zijn op zichzelf herkenbaar. Hicks weet het mooi te vertellen. Bij elke fase beschrijft hij ook een karakteristiek figuur uit de bijbel die zich in die bepaalde fase expliciet heeft laten gelden. Bij adam is dat Salomo, bij zakar Simson, bij gibbor David, bij enosh Jakob, bij ish Elia en bij zaken zowel Abraham (als zaken) en Elia en Elisa (als voorbeeld van een mentor-relatie). Per fase schrijft hij over dilemma’s, omstandigheden en twijfels waar je als man mee te maken kunt krijgen. Die zijn allemaal heel herkenbaar; wat dat betreft heeft Hicks zijn huiswerk goed gedaan. Hij is dan ook niet voor niks pastoraal theoloog. Maar het blijft niet bij die beschrijvingen. Hicks laat per fase ook bijbelse principes zien: hoe moet je vanuit bijbels perspectief omgaan met seksualitiet, met strijd, met verwondingen en met volwassenwording?

Hier en daar zie je sterk dat Hicks uit een andere cultuur komt. Bij het hoofstuk over de strijder vond ik hem zo nu en dan wat patritottisch aan de ene kant, en begrip tonen voor de offensieve buitenlandpolitiek van Amerika aan de andere kant. Maar misschien lees ik er meer in dan er staat.

Dit klinkt natuurlijk allemaal heel logisch, wat is er dan zo vewarrend? In de eerste plaats is “verwarring” het eeste woord van het eerste hoofdstuk van het boek – de bijdrage van De Boer. Kennelijk heeft hij door dat mannenlevens verwarrend kunnen zijn. Dit boek wordt dan ook geïntroduceerd als ‘reisgids’ of ‘plattegrond’ voor de reis door de fasen. Je kan pas reizen, als je je bestemming weet, vinden de auteurs. Dat is natuurlijk zo. Maar hoewel ik nu een veel beter begrip heb van allerlei omstandigheden in mijn leven – ja, zelfs verklaringen voor bepaalde keuzes die ik maakte en de gevoelens daarover – heb ik niet echt het gevoel dat ik weet hoe ik moet reizen. Ik weet denk ik waar ik naar toe moet en wat ik achter me moet laten. Maar hoe ik dat precies doe, en wat ik over kan houden van bepaalde fasen in een volgende fase, weet ik toch niet zo goed. Ik snap ook wel dat het boek algemeen moet zijn, en geen blauwdruk kan geven van míjn leven, had het voor mij toch wat praktischer gemogen. Maar misschien moet ik daarvoor naar een workshop van Hicks…

In de slotbijdrage van De Boer gaat hij tenslotte nog in op zijn eigen leven en waar hij allemaal mee geconfronteerd is. Leerzaam, maar ik ben De Boer niet. Dus zijn behoefte aan rituelen is niet de mijne, zijn relatie met zijn zoon is niet mijne, etc. Waar Hicks wat te algemeen is, vind ik De Boer weer wat te navelstaardig.

Eindconclusie? Toch maar lezen denk ik. Je krijgt een bijbels perspectief op mannendingen, en dat is geen slechte investering in jezelf.

sneuper

vrijdag, juli 15, 2005

Est - Adrian Verbree

Terwijl ik eigenlijk voor een ander boek in de boekhandel kwam (namelijk Leiderschap in de stijl van de Heer van Ajith Fernando - maar die recensie volgt later pas) stuitte ik op een stapeltje exemplaren van Est van Adrian Verbree.Ik wist het dat de speciale uitgave was van de CLK ter gelegenheid van de boekenweek 2005. Alle reden om het te lezen, het lukte precies in één treinreis.
Est is een boekje met een interessant thema dat lekker wegleest, maar toch net té weinig diepgang heeft om echt te boeien. Het valt ook niet mee om een verhaal in nog geen 100 pagina's te proppen, maar ik zie denk ik toch te weinig aanzetten voor een écht goed verhaal.Wat een meevaller was, was dat ik het boek las op een snikhete dag. Een lange droge zomer is een belangrijk element in dit boek. De hitte zindert van de pagina's, en als je dan zelf ook zit te puffen en te zweten voel je wat Verbree probeert te beschrijven. Dit boek in de winter lezen zal een heel andere sensatie geven.

De hoofdpersoon is een bijna gesjeesde student kunstgeschiedenis, die in een voor hem vreemd dorpje in het huis van vrienden probeert te herstellen van pfeiffer. Ondertussen is hij verliefd op medestudente Jolinde en ontwikkelt hij een vriendschap met de in het dorp wonende, maar door de dorpsbewoners 'uitgestote' Eva. In het dorp gebeurt iets vreemds, behalve de eindeloze zomer: op het ene na het andere huis verschijnt het woord "est". Naar de betekenis daarvan wordt door het hele verhaal heen gezocht. Ondertussen komt de strijd van Harmen met zijn ouders aan bod, de visie van Harmen, Eva en Jolinde op de kerk en de afkeer van hypocrisie en naamchristenen. Ook de sociale spanningen in het dorp worden beschreven.

Hier en daar is Verbree wat slordig in het schrijven. Bijvoorbeeld: op pagina 7 verzucht Harmen dat hij nog geen studiepunt heeft gehaald. Op pagina 11 verzucht hij het weer. Maar we wisten het al, hoewel het er staat als een nieuwtje.
Hier en daar mis ik wat. Bijvoorbeeld: Harmen en Jolinde studeren kunstgeschiedenis. Af en toe wordt de schilder Willink aangehaald, om de sfeer in het dorp te beschrijven. Maar één van de thema's is de eindtijd, de wederkomst. Waarom niet al in het verhaal d.m.v. schilderijen hiernaar verwezen? In een andere recensie lees ik dat Verbree Belcampo als voorbeeld heeft. Eerlijk gezegd moest ik bij dit boek ook aan Belcamp denken, en aan andere schrijvers die op één of andere manier de wederkomst beschrijven (zoals Vestdijk in De kellner en de levenden). Verbree schrijft een heel ander verhaal, maar je ziet er wel elementen van terug.

Concluderend: was het dan zo erg? Nee, eigenlijk niet. Het is een heel aardig boekje om te lezen. Hoewel de thema's er naar zijn, wordt het nergens een streekroman. Verbree weet je te boeien, hij schrijft vlot naar het einde toe. Ik heb mij prima vermaakt met dit boek.

sneuper

dinsdag, juli 12, 2005

Vergeving en genezing – Dr. M.J. Paul

Genezing en ziekenzalving zijn onderwerpen die binnen de kerken soms wat moeilijk kan liggen. Ondanks (of juist door) dat met name het Nieuwe Testament vol staat met genezingen en beloftes van genezingen, worstelen veel kerken ermee. Dit leidt uiteraard tot allerlei extremen: kerken die goddelijke genezing en ziekenzalving krachtig afwijzen (bijvoorbeeld omdat dit alleen in de tijd van de apostelen zou gelden) en predikers voor wie genezing hun enige bediening lijkt en die enorme genezingscampagnes op touw zetten.

Niet zo raar dat dit voor veel mensen een verwarrend onderwerp is. Het boek van Paul is temidden van het gewoel een schitterend voorbeeld van gebalanceerd nadenken over het onderwerp, en belangrijke conclusies niet schuwen. Paul gaat na hoe de christelijke kerk vanaf het vroegste begin is omgegaan met ziekte en genezing. Het mooie van dit boek is dat hij daarvoor allerlei vroeg-christelijke schrijvers aanhaalt en zo een interessant kijkje geeft in de wereld van de eerste gemeente. Ik had nog nooit iets van Justinus Martyr en Irenaeus, Tertullianus en Hippolytus gelezen (en nauwelijks van hen gehoord), maar Paul haalt relevante werken van hen aan.De vroege kerk is echter een onderwerp wat pas aan de orde komt nadat Paul de genezingswonderen in respectievelijk het oude en nieuwe testament bespreekt, en de continuïteit daartussen. En na de uiteenzetting van de gang van zaken in de vroege kerk, ziet Paul ook de afname van de genezingswonderen onder ogen. Hij laat zien hoe veranderingen in de theologie leiden tot veranderingen in de praktijk, en hoe vervolgens de ruimte voor genezingswonderen afneemt. Ook beschrijft hij hoe ziekenzalving in 20 eeuwen christendom is gepraktiseerd. Daarbij wordt expliciet gekeken naar de verschillende kerkelijke stromingen: katholiek, protestant, orthodox (en variaties daarbinnen).

Al deze goed gedocumenteerde informatie legt een stevige basis voor de bespreking van de wijze waarop ziekenzalving in onze tijd zou kunnen plaatsvinden. Paul realiseert zich dat dat gevoelig kan liggen, en gaat dus niet voorbij aan de praktische en pastorale vragen die hierbij worden opgeroepen; zowel voor de zieke als voor degene die zalft. Hoe gaan we om met het feit dat niet allen worden genezen? Hoeveel geloof heb je nodig voordat je zalft? Hoe zalf je eigenlijk? Al dit soort vragen worden uitvoerig beantwoord.

Ondanks de veelheid en de diepte van de thema’s is het boekje verrassend dun: het telt 169 bladzijden. Paul schrijft compact en helder, gebruikt niet teveel omhaal van woorden maar vergeet ook de nuance niet. Maar ook hoeft het mensen niet af te schrikken: je hoeft geen theologie of geneeskunde gestudeerd te hebben om dit boek te snappen. Ik vind het een geweldige prestatie, en dit is één van de beste boeken die ik in lang heb gelezen.

Het belangrijkste vind ik misschien nog wel dat Paul de ziekenzalving nadrukkelijk inbedt in het kader van de plaatselijke gemeente en dat hij geestelijke oorzaken als onbeleden schuld adresseert als mogelijk mede veroorzaker van ziekte. Hij schrijft: “Wanneer ziekenzalving en handoplegging ter genezing in de praktijk gebracht worden, kan dat bijdragen aan het herstel van zieken, maar ook aan het herstel van het denken van de gemeente. Dan is het herstel van die praktijk niet een overbodig symbool, maar een teken van Gods tegenwoordigheid. De toepassing van die symbolen is dan een daad van gehoorzaamheid en van vertrouwen, dat God alles ten goede wenden zal.”

Lezen dus!

Sneuper

Dr. M.J. Paul – Vergeving en genezing. Ziekenzalving in de christelijke gemeente. Uitgeverij Boekencentrum, ISBN 9023911997